Thông báo

Thông báo

Khoa TCNH thông báo Danh sách phân nhóm báo cáo NCKH SV khóa 2010 cấp Khoa

Khoa TCNH trân trọng thông báo đến các bạn SV NCKH khóa 2010 danh sách phân nhóm báo cáo cấp Khoa.

Sinh viên lưu ý thông tin về nhóm và số thứ tự nhóm báo cáo của mình (tránh trường hợp báo cáo nhầm hội đồng)

Sinh viên xem danh sách tại đây: