Thông báo

Thông báo

Thông báo DSSV thi tốt nghiệp chuyên ngành ngày 23/8/2014_Dự kiến(cập nhật 2/6)

Lưu ý: Trong file đính kèm có 2 sheet, 1 sheet là danh sách sinh viên thi tốt nghiệp chuyên ngành và 1 sheet là danh sách sinh viên thi tốt nghiệp chính trị, sinh viên kiểm tra luôn cả 2 danh sách

    +  SV xem và kiểm tra thông tin của mình (MSSV, họ tên, lớp), nếu có sai sót vui lòng phản hồi về Văn phòng Khoa B201 để điều chỉnh (riêng ngày sinh nếu bị đảo ngày và tháng thì không sao).

    +   Đối với những sinh viên bị cấm thi do nợ môn chuyên ngành, nợ >15% tổng số tiết (390 tiết) mà trong học kỳ này có đăng ký học trả nợ môn thì vui lòng làm đơn cam kết để thi tốt nghiệp, sinh viên nào không cam kết thì sẽ bị cấm thi. (Ghi chi tiết và đầy đủ môn đang học trả nợ vào đơn cam kết)

    +   Danh sách trên căn cứ vào bảng điểm 7 học kỳ của SV (không tính các môn nằm ngoài chương trình đào tạo), nên đối với một số sinh viên đã trả nợ môn rồi thì vui lòng làm đơn sửa điểm và sau đó phản hồi về Văn phòng Khoa để cập nhật lại danh sách. Sinh viên nào không điều chỉnh và phản hồi danh sách thì mọi sai sót sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

    +   Hạn cuối phản hồi thông tin ngày 20/6/2014.

Download mẫu cam kết dự thi tốt nghiệp tại đây!

Sinh viên xem danh sách tại đây!