Thông báo

Thông báo

Khoa TC-NH trân trọng thông báo đến các bạn SV Thực tập khóa 2010 và thực tập lại cùng khóa 2010

Khoa TC-NH trân trọng thông báo đã có điểm báo cáo tốt nghiệp (chưa tính điểm HĐLĐ). Các bạn sinh viên báo cáo tốt nghiệp khóa 2010 và thực tập lại cùng khóa 2010 liên hệ tại Vp. Khoa TC-NH  (cơ sở 1) xem kết quả báo cáo tốt nghiệp.