Đoàn - Hội sinh viên

Đơn vị đào tạo  »  Đoàn - Hội sinh viên

Khoa Tài chính-Ngân hàng thông báo về việc thay đổi địa điểm thi cắm hoa

Khoa Tài chính-Ngân hàng thông báo về việc thay đổi địa điểm thi cắm hoa

Sẽ chuyển địa điểm thi cắm hoa từ phòng G102 sang phòng B202

Chúc các bạn thi thật tốt!