Biểu mẫu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Biểu mẫu

MẪU BIỂU - HƯỚNG DẪN THỰC TẬP [ĐỢT NGÀY 01/01/2016]

1. MẪU BIỂU THỰC TẬP NGÀY 01/01/2015, sinh viên tải biểu mẫu thực tập đợt ngày 1/1/2016<=== Click đây

2. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO TỐT NGHIỆP <== Click đây

3. QUY ĐỊNH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP<==Click đây