Hoạt động

Kế hoạch họat động của Ban VSTBPN Trường ĐHLH năm học 2009-2010

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2009-2010

CỦA BAN VSTBPN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

-  Căn cứ kế họach hành động VSTBPN ngành giáo dục giai đoạn 2006-2010.

-  Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao, căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường năm học 2009-2010; Hoạt động của Ban VSTBPN trường Đại học Lạc Hồng tập trung vào một số công tác trọng tâm sau đây :

 

I/ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho nữ cán bộ giáo viên.

-         Tổ chức triển khai cho 100% nữ về kế hoạch hoạt động và các nội dung thi đua của Ban VSTBPN năm 2010

-         Tuyên truyền, phổ biến các văn bằng pháp lệnh có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ lao động nữ trong toàn trường

-         Tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ thị của Bộ Giáo dục & Đào tạo về công tác vận động phụ nữ trong tình hình mới. Thực hiện mục tiêu chiến lược quốc gia VSTBPN Việt Nam năm 2001-2010.

-         Tuyên truyền để nâng cao các nhận thức về giới; các chuẩn mực xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; các kiến thức về nữ công gia chánh…

II/ Vận động nữ cán bộ, giáo viên, CNV tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước:

-         Học tập và quán triệt chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam: “ Xây dựng người phụ nữ VN yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng”. Từ đó phấn đấu để đạt những yêu cầu cấp bách của Ngành đề ra.

-         Vận động nữ giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ vượt chuẩn.

-         Vận động chị em tham gia vào quá trình đổi mới nội dung và phương pháp dạy học : ???

-         Động viên, và có kế hoạch phân công các chị em tham gia hoạt động phong trào, quản lý đoàn thể, tự sáng tạo để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, nghiệp vụ. Mỗi chị em luôn có ý thức học hỏi chủ động tiếp cận thông tin mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn giảng dạy và cuộc sống.

III/ Vận động tổ chức nữ CB-GV-CNV tham gia các phong trào quần chúng và các cuộc vận động lớn của địa phương, đoàn thể phát động:

-         100% các chị em tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của nghành, công đoàn, phụ nữ, MTTQ, các đoàn thể và đơn vị mình đề ra. Các phong trào đền ơn đáp nghĩa, phong trào Từ thiện

-         100% chị em tham gia phong trào thi đua  xây dựng Môi trường Lạc Hồng là môi trường văn hoá ; phấn đấu trở thành lao động giỏi, chiến sỹ thi đua…

-         Hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. Nữ giáo viên đi đầu trong phong trào xây dựng “ Gia đình nhà giáo văn hoá ”.

-          Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tham quan du lịch, tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm chuyên môn các trường bạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và đời sống tinh thần cho chị em.

IV/ Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nữ lao động, chấp hành luật pháp, tự bảo vệ mình trong quan hệ lao động cũng như trong quan hệ xã hội:

-         Đảm bảo việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ, có kế hoạch bồi dưỡng vận động để các chị em phấn đấu vào Đảng, qui hoạch bồi dưỡng, đề bạt cán bộ nữ.

-         Tổ chức chuyên đề, hội thi tìm hiểu kiến thức về pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của chị em và khẳng định vai trò của nữ trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường và của ngành.

-         Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của nữ phù hợp với điều kiện hoạt động của nhà trường, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tạo nên sự chuyển biến trong sinh hoạt nữ.

                               

                                                             TM BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ                                                                                           

         TRƯỞNG BAN                                

 


                                                                                                            DIỆP CẨM THU

 

Công Đoàn

họat động, kế hoạch, năm học


   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     1,451,889       1/393