NCKH Sinh viên

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Khoa học  »  NCKH Sinh viên

Cách viết bài báo khoa học

Khoa CNTT gửi file trình bày cách viết bài báo khoa học của thầy Trần Văn Lăng.

Sinh viên nghiên cứu khoa học và các bạn quan tâm có thể xem chi tiết trong file đính kèm.

Nội dung


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  9,579       1/196