NCKH Sinh viênSinh viên tham gia cuộc thi 2020


STT

TÊN CUỘC THI

HỌ TÊN

LỚP

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
   
1   
   
Maker to Entrepreneur (MEP)    
   
Bio Organic Fertilizer   
   
Đặng Quốc Dương
   
Nguyễn Đức Thanh Hoá,
   
Phạm Minh Đạt,
   
Nguyễn Trường Giang,
   
Hồ Thị Kim Hằng,
   
Phạm Phước Tài,
   
Văn Thành Vũ,
   
Nguyễn Thị Ngọc Trúc    
   
The USAID & the Dow Vietnam
   
   
   
2   
   
Engineering Projects In Community Service   (EPICS)
   
   
   
Smart Lock   
   
Đặng Vũ Hiệp,
   
Nguyễn Ngọc Hà,
   
Võ Đại Nghĩa,
   
Nguyen Van Song The,
   
Phan Văn Tiến
   
Trương Mai Phúc    
   
BUILD-IT & ASU
   
   
   
3   
   
Tracker for health   
   
Nguyễn Văn Sơn,
   
Tống Hoàng Vũ
   
Nguyễn Vũ Thiên Phúc,
   
Nguyễn Khắc Hoàng,
   
Truk Thuỳ Linh   
   
4   
   
Cake deliver   
   
Bùi Quốc Triệu,
   
Trần Phương Vân,
   
Nguyễn Minh Đức,
   
Trương Hoài Nam,
   
Nguyễn Thị Tuyết Nhung    
   
5   
   
Sinvie: Resource sharing system for LHU   students   
   
Trần Mậu Bảo Duy,
   
Hoàng Trọng Dũng,
   
Trần Huỳnh Hoàng,
   
Dương Ngọc Chung,
   
Nguyễn Quốc Trọng   

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  32,665       1/155