Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Khoa Cơ điện - Điện tử  »  Đào tạo  »  Kỹ thuật điều khiển tự động hóa

Chương trình đào tạo hệ Đại học Chính quy

Chương trình đào tạo chính quy Khóa 2018 - 2022.

Chương trình đào tạo chính quy Khóa 2017 - 2021.

Chương trình đào tạo chính quy Khóa 2016 - 2020.

Chương trình đào tạo chính quy Khóa 2015 - 2019.

Chương trình đào tạo chính quy Khóa 2014 - 2018.