Sinh Viên

Thi tốt nghiệp

1. Đối tượng dự thi

 • Tất cả sinh viên đủ điều kiện dự thi theo quy chế.

2. Chuyên ngành

 • Thời gian thi: Buổi sáng 06h30-11h00; Buổi chiều: 13h00-17h00.

 • Đợt thi tháng 01/2019: ngày 12/01/2019 

 • Đợt thi tháng 06/2019: ngày 15/6/2019

MÔN THI CHUYÊN NGÀNH ĐỢT THI THÁNG 01/2019 & 6/2019

(Chính thức)

TT NGÀNH THI
BUỔI
THI
MÔN THI
TỐT NGHIỆP
CHI TIẾT TÊN HỌC PHẦN
01 Kỹ thuật phần mềm (Chính quy) Sáng Cơ sở ngành

1. Cấu trúc dữ liệu & Thuật giải

2. Cơ sở dữ liệu

Chiều

Chuyên ngành

(Thi phòng máy)

*: Sinh viên chọn phần thi bằng 1 trong 2 ngôn ngữ C# hoặc Java

1*. Lập trình ứng dụng CSDL với C#

2*. Lập trình java nâng cao

02 Mạng máy tính và Truyền thông (Chính quy) Sáng Cơ sở ngành

1. Cấu trúc dữ liệu & Thuật giải

2. Cơ sở dữ liệu

Chiều

Chuyên ngành

(Thi phòng máy)

1. Quản trị hệ thống mạng WAN

2. An toàn và bảo mật hệ thống mạng

03

Tin học

(Chính quy)

Sáng Cơ sở ngành

1.Cấu trúc dữ liệu

2. Cơ sở dữ liệu

Chiều

Chuyên ngành

(Thi phòng máy)

1. Lập trình Visual Basic 1

2. Lập trình Visual Basic 2

04

Hệ thống thông tin

(Chính quy)

Sáng Cơ sở ngành

1.Cấu trúc dữ liệu

2. Cơ sở dữ liệu

Chiều

Chuyên ngành

(Thi phòng máy)

1. Thiết kế Web

2. Lập trình Web

05

Hệ thống thông tin

(Hoàn chỉnh, Liên thông) 

Sáng Cơ sở ngành

1. Cơ sở dữ liệu

2. Hệ quản trị SQL Server

Chiều

Chuyên ngành

(Thi phòng máy)

1. Phân tích thiết kế hệ thống

2. Lập trình web

06

Mạng máy tính

(Hoàn chỉnh, Liên thông) 

Sáng Cơ sở ngành

1. Cơ sở dữ liệu

2. Hệ quản trị SQL Server

Chiều

Chuyên ngành

(Thi phòng máy)

1. Thiết kế hệ thống mạng

2. Thiết kế hệ thống mạng nâng cao

3. Chính trị

 • Thi buổi sáng: 07h00 - 11h00
 • Đợt tháng <Đang cập nhật>.
 • Ngày thi: <Đang cập nhật> 
 • Đối tượng: Áp dụng cho sinh viên khóa 2012 chưa đạt môn thi tốt nghiệp chính trị tổng hợp trở về trước.

4. Kế hoạch ôn tập & đăng ký thi lại

 • Chuyên ngành

Khoa thông báo đăng ký và lịch học ôn trên trang ME (Bản tin Khoa Công nghệ thông tin) 

 • Chính trị 

  • Lịch ôn thi: .

  • Lịch học ôn thi: