Sự kiện

Tập huấn “Hệ thống quản trị tài sản trí tuệ trong cơ sở giáo dục đại học”

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:15 - 16:30 - Thứ 6, ngày 03 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng D503 - Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:
- Đại diện lãnh đạo các Khoa
- Lãnh đạo Phòng Đào tạo, Trung tâm Thông tin tư liệu
- Trung tâm Nghiên cứu khoa học và ứng dụng
- Cán bộ phụ trách nghiên cứu khoa học của các Khoa
- Các thầy cô có quan tâm đến hoạt động sở hữu trí tuệ
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Nội dung tập huấn:
1. Hệ thống quản trị sở hữu trí tuệ của một cơ sở giáo dục đại học
2. Vận hành hệ thống quản trị tài sản trí tuệ (ghi nhận, xác lập quyền và khai thác)
3. Cải tiến hệ thống quản trị tài sản trí tuệ
4. Tăng cường nhận thức của các bên liên quan trong hệ thống quản trị tài sản trí tuệ (văn hóa SHTT trong cơ sở giáo dục đại học)

Liên hệ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 22/06/2020 - 15:48:22 PM