Sự kiện

Seminar “Chọn và đánh giá tạp chí khoa học và các công cụ, thông tin hỗ trợ”

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 5, ngày 02 tháng 7 năm 2020

Địa điểm: Phòng I209 - Cơ sở 6 - Trường Đại Học Lạc Hồng

Thành phần tham dự: Khoa Dược, Khoa Kỹ thuật hóa học và Môi trường, Giảng viên, nhân viên có quan tâm

Chủ trì: Trung tâm NCKH & UD

Diễn giả: TS. Nguyễn Bá Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm NCKH & UD

Liên hệ: Trung tâm NCKH & UD
Đăng ký: Vào cổng tự do

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 26/06/2020 - 09:45:21 AM