Sự kiện

Hội thảo chủ đề "A Need-to-Know Guide to the IELTS"

Thời gian: Bắt đầu lúc 15:00 - Thứ 6, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: D205 - Cơ sở 2 - Đại học Lạc Hồng

Thành phần:

- Giảng viên và sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh

- Sinh viên khác quan tâm

Chủ trì: Khoa Ngôn ngữ Anh

Liên hệ: Khoa Ngôn ngữ Anh - 0251 3952254

Đăng ký: Vào cổng tự do


.
 

 

Ban biên tập Website

2020-10-30 15:00


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        2,042,114       1,584