Sự kiện

Tiếp Trường Cao đẳng ATI - Hoa Kỳ

Thời gian: Bắt đầu lúc 14:00 - Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Phòng Quan hệ quốc tế, Cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

- Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế; 

- Thầy Hoàng Tiến Dũng - Phó trưởng Phòng Quan hệ quốc tế; 

- Chuyên viên Phòng Quan hệ quốc tế; 

- Đại diện Trường Cao đẳng ATI, Hoa Kỳ.

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 0251 3953 128

Phòng Quan hệ quốc tế
Lạc Hồng, 12/06/2024 - 10:18:54 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,418,597       2/604