Tin tức & Sự kiện

Sinh viên, Giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán tham gia HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG SẢN XUẤT

Sáng ngày 22 tháng 11 năm 2019, sinh viên, giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế tham gia HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH.

Hội nghị được các diễn giả trình bày và thảo luận về việc ứng dụng BLOCKCHAIN trong cuộc sống như ông Kimble Ngo, Tri Pham, Hung Nguyen, Huy Nguyen và một số diễn giả khác.

Thông qua buổi hội nghị, các vấn đề liên quan tới ứng dụng BLOCKCHAIN với tình hình thực tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được trao đổi, làm rõ, làm tiền đề phát triển kinh tế trong thời đại 4.0.

 

Khoa Tài Chính - Kế Toán

Blockchian, TCKT, 2019


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,133,025       4,804