Phòng thí nghiệm

Phòng Thực Nghiệm (Laboratory of Applied Technology)- I404

I.   Nhiệm vụ

-  Phát triển quy trình hoặc sản phẩm ở quy mô pilot trước khi chuyển giao.

-  Phát triển sản phẩm mới

II.   Mô tả nội dung

Đây là phòng thí nghiệm mới phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học của giảng viên trong Khoa và các sinh viên có tham gia nghiên cứu khoa học.

III.  Mục tiêu

Phục vụ cho các nghiên cứu khoa học của Khoa 

Trưởng phòng:

- Ks. Nguyễn Thị Xuân Bình

- Ts. Nguyễn Đình Thị Như Nguyện