Nghiên cứu khoa học

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm  »  Nghiên cứu khoa học


NỘI DUNG

  Fabrication and Characterization of Graphene/Graphene Oxide-Based Poly(vinyl alcohol) Nanocomposite Membranes

   

  Bài báo khoa học về việc tính chất của Graphen/Graphen Oxit.

  Fabrication and Characterization of Graphene/Graphene Oxide-Based Poly(vinyl alcohol) Nanocomposite Membranes

  Tác giả: Nguyễn Hữu Hiếu, Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long, Đặng Thị Minh Kiều, Lý Tấn Nhiệm

  Link download: /Data/News/99/files/art_3A10_1007_2Fs11664_015_4281_8.pdf

  Link source: https://link.springer.com/article/10.1007/s11664-015-4281-8


  © 2021 Đại học Lạc Hồng
    167,574       1/159