Biểu mẫu

Đoàn TN - Hội SV  »  Biểu mẫu


Các văn bản Đại hội Đoàn khoa và Hội sinh viên khoa.

- Mẫu kế hoạch hoạt động của Đoàn - Hội SV khoa: Download tại đây

- Quy trình tổ chức đại hội Đoàn - Hội SV khoa: Download tại đây

- Tờ trình xin phép tiến hành đại hội: Download tại đây

- Danh sách nhân sự BCH Đoàn khoa: Download tại đây

- Danh sách nhân sự BCH Hội SV khoa: Download tại đây

- Sơ lược văn kiện đại hội Đoàn - Hội SV khoa nhiệm kỳ 2008 - 2009: Download tại đây

- Thể lệ bầu cử: Download tại đây

- Biên bản họp phiên thứ nhất BCH Đoàn nhiệm kỳ mới: Download tại đây

- Biên bản họp phiên thứ nhất BCH Hội SV khoa nhiệm kỳ mới: Download tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,953,333       1/185