Quy địnhĐiều kiện tham gia Thực Tập Tốt Nghiệp; Nghiên Cứu Khoa Học và Thi Tốt Nghiệp

Các quyết định:

A. ĐIỀU KIỆN THAM GIA THỰC TẬP VÀ VIẾT BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:

B. ĐIỀU KIỆN THAM GIA LÀM BÁO CÁO NCKH:

+ Quyết định số 836/QĐ-ĐHLH Ban hành về việc Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa, Hội thảo Khoa học Lạc Hồng cấp trường. 
+ Phụ lục và các biểu mẫu.

C. ĐIỀU KIỆN THAM GIA THI TỐT NGHIỆP:

 1.   Điều kiện thi tốt nghiệp chuyên ngành

  Sinh viên phải hoàn tất các học phần theo quy định của nhà trường:

 • Không nợ quá 15% tổng số tiết học trong toàn khóa đối với sinh viên từ  khóa 2008 trở về sau.
 • Không nợ quá 10% ĐVHT trong toàn khóa đối với sinh viên khóa 2007 trở về trước.
 • Không nợ môn thi tốt nghiệp (môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành).
 • Báo cáo tốt nghiệp đạt.
 1. Điều kiện được miễn thi tốt nghiệp chuyên ngành

Sinh viên làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa.

 1. Điều kiện thi tốt nghiệp chính trị

Tất cả sinh viên chính khóa đều được dự thi tốt nghiệp chính trị.

 1. Sinh viên chính khóa có đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
 2. Sinh viên các lớp hệ văn bằng hai, hoàn chỉnh, tại chức từng học tại Trường Đại học Lạc Hồng hoặc các trường khác đã tốt nghiệp và có điểm thi tốt nghiệp chính trị.
 3. Sinh viên có bằng trung cấp chính trị trở lên.

Lưu ý: Sinh viên trong trường hợp 2. và 3. phải làm đơn chuyển điểm chính trị và nộp kèm bảng điểm về phòng Đào Tạo để được ký xác nhận. Sau đó sinh viên mang đơn này về khoa để tiến hành chuyển điểm.

Lưu ý chung:

 1. Sinh viên phải hoàn tất học phí tất cả các kỳ trước khi thi.
 2. Trước mỗi kỳ thi sinh viên phải thường xuyên cập thông báo của khoa trên website để phản hồi kịp thời khi cần thiết.

D. CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP:

1. Môn Chính trị tổng hợp (Gồm: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối CM ĐCSVN và Tư Tưởng Hồ chí minh)

    - Điều kiện đạt Môn chính trị tổng hợp: >= 5 điểm

2. Môn tốt nghiệp chuyên ngành:

    Danh sách môn thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2014

    Danh sách môn thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2014

    Danh sách môn thi tốt nghiệp đợt tháng 01/2015

    Danh sách môn thi tốt nghiệp đợt tháng 8/2015

 Lưu ý về môn thi tốt nghiệp chuyên ngành:

 -  Điểm thi tốt nghiệp được tính như điểm 1 môn học 150 tiết (Tương đương 10 ĐVHT hoặc 10 Tín chỉ).

 - Cách tính điểm:

       +  ĐIỂM TNCN =  ĐIỂM BCTN * 0,3  + {[(ĐIỂM CSN + ĐIỂM CN)/2] * 0,7}

          Trong đó:

          ĐIỂM TNCN:  Điểm tốt nghiệp chuyên ngành;

          ĐIỂM BCTN:  báo cáo tốt nghiệp;

          ĐIỂM CSN:  điểm thi môn cơ sở ngành;

          ĐIỂM CN:  là điểm thi môn chuyên ngành.

       + Điểm tốt nghiệp chuyên ngành ĐẠT khi thỏa điều kiện sau:

 • ĐIỂM TNCN >= 4,95
 • ĐIỂM CSN >=3
 • ĐIỂM CN >=3

 - Sinh viên thi tốt nghiệp chuyên ngành không đạt thì phải thi lại tốt nghiệp với khóa sau. 


 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  307,291       1/508