Giới thiệu

Nghiên cứu khoa học  »  Giới thiệu


Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân viên

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG

TS. NGUYỄN THANH SƠN
GIÁM ĐỐC

Email: nguyenthanhson@lhu.edu.vn

TS. NGUYỄN TRỌNG ANH
PHÓ GIÁM ĐỐC

Email: nguyentronganh@lhu.edu.vn

 

TS. LÊ PHƯƠNG LONG
CHUYÊN VIÊN

Email: phuonglong@lhu.edu.vn

ThS. VÕ NGỌC VINH
CHUYÊN VIÊN

Email: vongocvinh@lhu.edu.vn

  

KS. PHẠM NGUYỄN NGUYÊN HƯƠNG
CHUYÊN VIÊN

Email: huongpnn@lhu.edu.vn

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  58,399       1/254