Thông tin cần biết

Ban vì sự tiến bộ PN  »  Thông tin cần biết


Phương hướng công tác bình đẳng giới ngành giáo dục

Công tác cán bộ nữ phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị, có sự đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và đảm bảo sự ổn định tương đối trong nhiệm vụ chính trị chung của ngành, đơn vị. Đồng thòi, có giải pháp phù hợp, tạo điều kiện cho phụ nữ phấn đấu; tin tưởng và bố trí cán bộ nữ đúng vị trí, phù hợp với năng lực, phát huy đầy đủ năng lực của phụ nữ.

Đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền và phổ biến pháp luật về quyền bình đẳng giới nói chung, bình đẳng giới trong giáo dục nói riêng; đồng thời, tổ chức các cuộc vận động, phong trào thu hút nhà giáo, sinh viên học sinh nữ tham gia. Tiếp tục đa dạng hóa, đổi mới các hình thức tuyên truyền, đặc biệt triển khai các hình thức tuyên truyền thông qua Báo Giáo dục và Thời đại.

Tiếp tục triển khai các đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020” và Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”, thực hiện tốt những chương trình phối họp với các tổ chức chính trị - xã hội, triển khai nội dung giáo dục cho phụ nữ và trẻ em gái.

Tiếp tục rà soát để loại bỏ định kiến giới trong chương trình, SGK phổ thông, tài liệu giảng dạy ở các cấp học, trình độ đào tạo; rà soát những quy định về chính sách ưu đãi, khuyến khích trẻ em gái và phụ nữ trong giáo dục, chính sách khuyến khích phụ nữ tham gia học các chương tình sau đại học, từng bước thu hẹp khoảng cách về học vấn giữa nam và nữ.

Đồng thời, tham mưu để đưa nội dung về bình đẳng giới vào chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục đại học nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới từ lứa tuổi học sinh, sinh viên.

Tham mưu với các cơ quan quản lý nhà nước về cơ chế chính sách đặc thù đối với đối tượng lao động nữ làm công tác hành chính trong các cơ sở giáo dục. Có quy định cụ thể hơn về chế độ chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.

Nghiên cứu để có giải pháp đối với thực tế hiện nay: cán bộ làm công tác VSTBPN đều là kiêm nhiệm, nhưng không được hưởng chế độ kiêm nhiệm, khối lượng công việc nhiều. Thành lập và thực hiện Quỹ hỗ trợ bình đẳng giới nhằm thực hiện tốt, hiệu quả hơn vấn đề bình đẳng giới ở các cấp.

(Nguồn: Báo GIÁO DỤC & THỜI ĐẠI phát hành ngày 8.1.2014)


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,066,447       1/662