Sinh viên

Nghiên cứu khoa học  »  Biểu mẫu  »  Sinh viên


Biểu mẫu nghiên cứu khoa học sinh viên ban hành năm 2015

PHỤ LỤC

Các biểu mẫu sử dụng trong nghiên cứu khoa học sinh viên tại Trường Đại học Lạc Hồng kèm theo Quyết định số 836/QĐ-ĐHLH ngày 02/ 11 / 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng về việc Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa và Hội thảo Khoa học Lạc Hồng cấp trường.

1. Mẫu 01: Đơn xin không tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học (dùng cho sinh viên đủ điều kiện Nghiên cứu khoa học nhưng xin không tham gia).

2. Mẫu 02: Đơn xin tham gia thực hiện nghiên cứu khoa học (dùng cho sinh viên không đủ điều kiện tham gia Nghiên cứu khoa học).

3. Mẫu 03: Kết quả Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa.

4. Mẫu 04: Danh sách sinh viên nghiên cứu khoa học đề nghị báo cáo cấp trường.

5. Mẫu 05: Báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học – Kiến nghị.

6. Mẫu 06: Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá NCKH sinh viên cấp khoa.

7. Mẫu 07: Danh sách đề nghị giảng viên tham dự Hội thảo NCKH cấp trường.

8. Mẫu 08: Hướng dẫn định dạng bài báo.

9. Mẫu 09: Phiếu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học.

10. Mẫu 10: Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học.

11. Mẫu 11: Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

12. Mẫu 12: Hướng dẫn chung về hình thức trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học.

13. Mẫu 13: Tiêu chí chấm điểm hội đồng – GV phản biện đề tài NCKH.

14. Mẫu 14: Mẫu phiếu đánh giá đề tài NCKH của sinh viên.

15. Mẫu 15: Mẫu bản nhận xét phản biện đề tài NCKH.

16. Mẫu 16: Mẫu nhận xét phản biện bài báo.

17. Mẫu 17: Mẫu danh sách bài báo đã công bố.

18. Mẫu 18: Danh sách sinh viên nghiên cứu cấp khoa.

19. Mẫu 19: Phiếu chấm điểm Hội đồng nghiên cứu khoa học cấp Khoa.

20. Mẫu 20: Biên bản chỉnh sửa bài báo theo góp ý của Hội đồng và GVPB.

21. Mẫu 21: Quyết định duyệt danh mục đề tài, giáo viên hướng dẫn NCKH.

22. Mẫu 22: Mẫu giấy đánh giá ứng dụng kết quả NCKH sinh viên.

23. Mẫu 23: Mẫu tờ trình chỉnh sửa bài báo.

24. Mẫu 24: Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả NCKH SV.

25. Mẫu 25: Bản nhận xét đề tài NCKH của giảng viên hướng dẫn.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  201,616       1/818