Hội Sinh viên

Đoàn TN - Hội SV  »  Văn bản  »  Hội Sinh viên

Thông báo xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2017

Thông báo xét chọn. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương. Xem tại đây

Hướng dẫn xét chọn Giải thưởng "Sao Tháng Giêng". Xem tại đây