Ngành đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo  »  Ngành đào tạo


Ngành Công nghệ thông tin

Mục tiêu đào tạo

 1. PEO1 : Phát triển năng lực khám phá tri thức mới, giải quyết vấn đề thực tiễn và tư duy hệ thống để hoàn thiện công việc chuyên môn và học tập trọn đời trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thông tin;
 2. Develop their own capability of discovering new knowledge, solving practical problems and thinking systematically for their professional work life and lifelong learning in information engineering technology;
 3.  
 4. PEO2 : Có khả năng quản lý hiệu quả các dự án hệ thống thông tin và gắn kết tốt với các ngành nghề khác;
 5. Be able to effectively manage team-projects in information systems and connect with other professional sectors;
 6.  
 7. PEO3 : Phát triển năng lực chuyên môn để đảm nhiệm các vị trí cao trong nghề nghiệp hay tiếp tục học ở các bậc cao hơn;
 8. Develop their professional competences to take high positions in their careers or pursue postgraduate studies
 9.  
 • Chuẩn đầu ra
 1.  
 2. SO1 : Có thể áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại trong toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thông tin;
 3. Be able to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve broadly-defined engineering problems appropriate to information engineering technology;
 4.  
 5. SO2 : Có thể thiết kế các hệ thống, thành phần hay quy trình đáp ứng những yêu cầu cụ thể đối với các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật thông tin;
 6. Be able to design systems, components, or processes meeting specified needs for broadly-defined engineering problems appropriate to information engineering technology;
   
 7. SO3 : Có thể vận dụng các kỹ năng giao tiếp thông qua văn bản, thuyết trình và đồ hoạ trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và có khả năng phát hiện, sử dụng các tài liệu phù hợp;
 8. Be able to apply written, oral, and graphical communication in broadly-defined technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature;
 9.  
 10. SO4 : Có thể thực hiện các thử nghiệm, đo lường và thí nghiệm, và phân tích cũng như giải thích được các kết quả để cải tiến quá trình phát triển hệ thống thông tin;
 11. Be able to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results to improve information system development processes;
 12.  
 13. SO5 : Có thể đảm nhiệm tốt vai trò là thành viên hay trưởng nhóm kỹ thuật với thái độ và hành vi phù hợp trong;
 14. Be able to function effectively as a member as well as a leader in technical teams with appropriate attitude and behavior at work

 

CTDT-2023-V2-CNTT-CTDT-CNTT-Vi-drawio

 


 • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 0251 3952 778
 • Email: lachong@lhu.edu.vn
 • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  43,995       1/417