Chủ đề chính

Về cơ điện tử

Chủ đề chính của Hội nghị: Về Cơ điện tử 

 • Thiết kế và tích hợp các hệ Cơ điện tử 
 • Điều khiển chuyển động 
 • Mô hình hoá và mô phỏng các hệ cơ điện tử 
 • Vi cơ điện tử MEMS, NEMS 
 • Cảm biến và cơ cấu chấp hành 
 • Mạng đo và điều khiển 
 • Hệ thống điều khiển nhúng 
 • Phát triển Vi xử lý, SoC, DSP, FPGA, ASIC cho các sản phẩm cơ điện tử 
 • Mô hình hoá và điều khiển rô bốt 
 • Rô bốt di động và xe tự hành 
 • Kiểm soát rung động và nhiễu 
 • Điều khiển thông minh, hệ mờ, hệ chuyên gia, mạng nơ ron, thuật gien
 • Điều khiển các phương tiện hàng hải 
 • Điều khiển trên cơ sở thông tin hình ảnh 
 • Điều khiển trên cơ sở ngôn ngữ tự nhiên, tư thế và hành vi 
 • Các hệ điều khiển kích cỡ micro và nano 
 • Giao diện người –máy 
 • Đào tạo Cơ điện tử 
 • Mô hình hoá và điều khiển vệ tinh
 • Cảm biến và các phương pháp xác định tư thế vệ tinh.
 • Công nghệ viễn thám và xử lý ảnh vệ tinh.