Lịch trình đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo  »  Lịch trình đào tạo


Danh sách sinh viên tốt nghiệp hàng năm

Số liệu sinh viên tốt nghiệp hàng năm

  1. Năm học 2022-2023 (Tính đến thời điểm hiện tại): Click here.
  2. Năm học 2021-2022 : Click here.
  3. Năm học 2020-2021 : Click here.
  4. Năm học 2019-2020 : Click here.
  5. Năm học 2018-2019 : Click here.
  6. Năm học 2017-2018 : Click here.
  7. Năm học 2016-2017 : Click here.
  8. Năm học 2015-2016 : Click here.

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  23,175       1/722