Lịch trình đào tạo

Khoa Công nghệ Thông tin  »  Đào tạo  »  Lịch trình đào tạo


Số lượng tuyển sinh hàng năm của khoa

Năm học 2022-2023,

1. Kết quả thi THPT quốc gia: 28 students

2. Điểm học bạ lớp 12: 210 students

Năm học 2021-2022,

1. Kết quả thi THPT quốc gia: 19 students

2. Điểm học bạ lớp 12: 174 students

Năm học 2020-2021,

1. Kết quả thi THPT quốc gia: 14 students

2. Điểm học bạ lớp 12: 128 students

Năm học 2019-2020,

1. Kết quả thi THPT quốc gia: 17 students

2. Điểm học bạ lớp 12: 148 students

Năm học 2018-2019,

1. Kết quả thi THPT quốc gia: 13 students

2. Điểm học bạ lớp 12: 114 students

Năm học 2017-2018,

1. Kết quả thi THPT quốc gia: 7 students

2. Điểm học bạ lớp 12: 59 students

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  19,557       1/217