Thông báo

Ngoại ngữ - Tin học  »  Thông báo


NỘI DUNG

    Thông báo nhận chứng chỉ ƯDCNTT

    Đã có chứng chỉ  Tin học các kỳ thi đến tháng 04/2021. Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo CMND

    *Lưu ý: Chứng chỉ Không được nhận thay người khác.


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      35,037       1/469