Thông báo nhận chứng chỉ ƯDCNTT

Đã có chứng chỉ  Tin học các kỳ thi đến tháng 04/2021. Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo CMND

*Lưu ý: Chứng chỉ Không được nhận thay người khác.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học