Nhận chứng chỉ Tin học các kỳ thi đến tháng 01/2022

Đã có chứng chỉ Tin học các kỳ thi đến tháng 01/2022.

Các bạn thí sinh đã thi đạt vui lòng đến nhận chứng chỉ. Khi đi nhớ mang theo CMND.

*Lưu ý: Không được nhận thay chứng chỉ người khác.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học