Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng

Mô hình đảm bảo chất lượng bên trong

Mô hình đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lạc Hồng được xây dựng dựa trên hệ thống đảm bảo chất lượng của trường và mô hình đảm bảo chất lượng bên trong theo AUN-QA. Theo đó, mô hình bao gồm các công cụ giám sát, các công cụ đánh giá, các quy trình đảm bảo chất lượng đặc biệt và các công cụ đảm bảo chất lượng đặt biệt. Mô hình ĐBCL được trình bày chi tiết như hình bên dưới.

 


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  214       1,507