Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Các quy trình bảo đảm chất lượng

Mục đích ban hành quy trình quản lý nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong công tác quản lý và tính xuyên suốt khi vận hành trên thực tế của các Khoa/Phòng/Bộ phận trong toàn trường.

Bảng 3. Các quy trình bảo đảm chất lượng


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  38,544       1/193