Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại Học Lạc Hồng

Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lạc Hồng được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu phát triển liên tục theo quy trình PDCA. Ban chỉ đạo chất lượng của trường sẽ dựa trên các phân tích SWOT, các kiến nghị cải tiến từ các hệ thống kiểm định ngoài, phân tích các Khoa và phòng ban để xây dựng mục tiêu chất lượng phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường. Theo đó, hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Lạc Hồng được xây dựng với hai mục tiêu chính:

  • Đo lường, phân tích, đánh giá và cải tiến chất lượng các hoạt động của nhà trường nhằm cải tiến liên tục và nâng cao chất lượng hoạt động của trường.
  • Đáp ứng các yêu cầu kiểm định trong nước và quốc tế như AUN-QA, ABET để tiến tới hội nhập quốc tế phù hợp với chiến lược dài hạn của trường.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phối hợp với khoa và các phòng ban nghiên cứu, xây dựng các hệ thống đo lường, phân tích và đưa ra các phương án cải tiến. Bên cạnh đó, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có nhiệm vụ cùng với các khoa phấn đấu cải tiến để đạt tiêu chuẩn kiểm định trong và ngoài nước, góp phần hoàn thành mục tiêu, sứ mạng cũng như chiến lược trung và dài hạn của nhà trường.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  12,872       1/238