Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng

Các công cụ giám sát

1. Sự tiến bộ của sinh viên

Tại mỗi khoa trong trường đều có đội ngũ cán bộ theo dõi, tư vấn, hỗ trợ sinh viên các vấn đề về học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, chế độ chính sách cho sinh viên, sức khỏe tâm lý học đường và đời sống sinh viên... Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp theo dõi tình hình đến lớp, tỷ lệ bỏ học, tình trạng nợ môn, tỷ lệ tốt nghiệp của sinh viên để báo cáo về khoa và có biện pháp cải tiến kịp thời nhằm đảm bảo sinh viên theo kịp tiến độ học tập. Cán bộ cố vấn học tập còn có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên cách thức trả nợ môn như thế nào để đảm bảo tiến trình học hiệu quả.

 Kết quả theo dõi và cải tiến được giáo viên chủ nhiệm lưu giữ trong hồ sơ quản lý sinh viên và được sử dụng làm một trong những căn cứ để đánh giá sinh viên cuối năm, xét khen thưởng kỷ luật hay cấp học bổng cho sinh viên.

2. Tỷ lệ bỏ học, tỷ lệ đậu tốt nghiệp:

Mỗi Khoa đều có cán bộ phụ trách thống kê tỷ lệ sinh viên bỏ học/thôi học, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp (sớm, đúng và trễ so với thời hạn) đồng thời có các báo cáo so sánh giữa các năm để đưa ra biện pháp cải tiến nhằm đảm bảo hoạt động đào tạo đúng quy định của nhà trường và đảm bảo quyền lợi của sinh viên. Báo cáo thống kê và cải tiến được Khoa gửi về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng  Đào tạo mỗi năm học để các bên cùng theo dõi và có kế hoạch cải tiến cho phù hợp.

Trung tâm thông tin tư liệu phối hợp với Khoa xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi tỷ lệ bỏ học, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của sinh viên từng khoa để lãnh đạo khoa và một số đơn vị liên quan có thể theo dõi được quá trình học tập của sinh viên, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa và cải tiến.

3. Phản hồi của thị trường lao động và cựu sinh viên

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, nhà trường thực hiện thu thập ý kiến phản hồi từ thị trường lao động và ý kiến của cựu sinh viên.

Tại mỗi khoa đều có một cán bộ phụ trách quan hệ với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm nơi thực hành thực tập, tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về chất lượng sinh viên của khoa.

4. Phản hồi của thị trường lao động:

 Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thuộc Phòng Đào tạo và cán bộ phụ trách quan hệ doanh nghiệp của Khoa trực tiếp thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của thị trường lao động 01 lần/năm. Nội dung tiến hành khảo sát là chất lượng sinh viên tốt nghiệp của trường. Sau khi có số liệu, Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên sẽ tiến hành phân tích đánh giá và Khảo sát doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp

5. Phản hồi của cựu sinh viên:

Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thuộc Phòng Đào tạo và cán bộ phụ trách quan hệ doanh nghiệp của Khoa lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về chương trình đào tạo và khả năng đáp ứng công việc. Khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Số liệu khảo sát được gửi về cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xử lý. Kết quả khảo sát và các ý kiến đóng góp của cựu sinh viên được Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phân loại gửi về cho từng khoa để khoa sử dụng làm một trong những cơ sở khi đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.

6. Hiệu suất nghiên cứu

Bộ phận phụ trách là Trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Trung tâm nghiêu cứu khoa học và ứng dụng căn cứ vào mục tiêu chiến lược của nhà trường xây dựng mục tiêu và kế hoạch nghiên cứu khoa học cụ thế trong các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Hằng năm thu thập số liệu, rà soát, phân tích, đề xuất và báo cáo cho ban giám hiệu về hiệu suất nghiên cứu khoa học của toàn trường.


© 2019 Đại học Lạc Hồng
  214       1,430