Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Các công cụ giám sát

​1. Tiến trình của người học

Tại mỗi khoa trong trường đều có đội ngũ cán bộ theo dõi, giám sát tiến trình học tập của sinh viên từ lúc tuyển sinh đến lúc tốt nghiệp.  Trong đó, Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập là người trực tiếp giám sát tình hình đến lớp, tình trạng học tập của sinh viên để báo cáo về khoa định kỳ và có biện pháp cải tiến kịp thời nhằm đảm bảo sinh viên theo kịp tiến độ học tập. Giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập còn có nhiệm vụ tư vấn cho sinh viên cách thức trả nợ môn như thế nào để đảm bảo tiến trình học hiệu quả.

 Mặt khác, tiến trình học tập và rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ sẽ được thể hiện thông qua hệ thống điểm online và hệ thống đánh giá rèn luyện online. Theo đó, người học có thể giám sát tiến độ hoàn thành chương trình học tập của mình thông qua việc theo dõi các môn học mình đã đăng ký trong mỗi học kỳ, số môn chưa đạt (nếu có) trên hệ thống điểm online bằng mã số sinh viên riêng của mỗi sinh viên được cấp vào năm nhất.

Kết quả theo dõi tiến trình học tập của sinh viên và cải tiến được giáo viên chủ nhiệm lưu giữ trong hồ sơ quản lý sinh viên và được sử dụng làm một trong những căn cứ để đánh giá sinh viên cuối năm, xét khen thưởng kỷ luật hay cấp học bổng cho sinh viên. Đây cũng là một trong các kênh thông tin giúp Nhà trường theo dõi tiến trình học tập của sinh viên.

2. Tỷ lệ bỏ học, tỷ lệ đậu tốt nghiệp, có việc làm

Mỗi Khoa đều có cán bộ phụ trách thống kê tỷ lệ sinh viên bỏ học/thôi học (Quản sinh, GVCN, GV), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp sớm, đúng và trễ so với thời hạn (Giáo vụ) đồng thời có các báo cáo so sánh giữa các năm để đưa ra biện pháp cải tiến nhằm đảm bảo hoạt động đào tạo đúng quy định của nhà trường và đảm bảo quyền lợi của sinh viên. Báo cáo thống kê và cải tiến được Khoa gửi về Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng Đào tạo mỗi năm học để các bên cùng theo dõi và có kế hoạch cải tiến cho phù hợp.

Trung tâm thông tin tư liệu phối hợp với Bộ phận QHDN &HTSV, Khoa xây dựng hệ thống phần mềm theo dõi tỷ lệ bỏ học, tỷ lệ đậu tốt nghiệp, có việc làm của sinh viên từng khoa để lãnh đạo khoa và một số đơn vị liên quan có thể theo dõi được quá trình học tập của sinh viên, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa và cải tiến.

​​​​​​​3. Phản hồi của Nhà tuyển dụng và cựu sinh viên

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, nhà trường thực hiện thu thập và giám sát các ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng lao động và ý kiến của cựu sinh viên.

Tại mỗi khoa đều có một cán bộ phụ trách quan hệ với doanh nghiệp nhằm tìm kiếm nơi thực hành thực tập, tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, tiếp nhận các ý kiến phản hồi của doanh nghiệp về chất lượng sinh viên của khoa.

Phản hồi của nhà tuyển dụng:

 Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thuộc Phòng Đào tạo và cán bộ phụ trách quan hệ doanh nghiệp của Khoa trực tiếp thực hiện khảo sát ý kiến phản hồi của thị trường lao động 01 lần/năm. Nội dung tiến hành khảo sát là chất lượng sinh viên tốt nghiệp của trường. Sau khi có số liệu, Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên sẽ tiến hành phân tích đánh giá và Khảo sát doanh nghiệp về chất lượng sinh viên tốt nghiệp.

Phản hồi của cựu sinh viên:

Bộ phận Quan hệ Doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên thuộc Phòng Đào tạo và cán bộ phụ trách quan hệ doanh nghiệp của Khoa lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về chương trình đào tạo và khả năng đáp ứng công việc. Khảo sát được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 hàng năm. Số liệu khảo sát được gửi về cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xử lý. Kết quả khảo sát và các ý kiến đóng góp của cựu sinh viên được Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phân loại gửi về cho từng khoa để khoa sử dụng làm một trong những cơ sở khi đánh giá, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo.

​​​​​​​4. Hiệu suất nghiên cứu của sinh viên

Bộ phận phụ trách là cán bộ phụ trách NCKH của các Khoa và Trung tâm nghiên cứu khoa học và ứng dụng. Hằng năm thu thập số liệu sinh viên thực hiện NCKH, rà soát, giám sát chất lượng đề tài và báo cáo cho Ban giám hiệu về hiệu suất nghiên cứu khoa học của SV thuộc các Khoa trong toàn trường.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  12,867       1/166