Sổ tay chất lượng

Đảm bảo chất lượng  »  Sổ tay chất lượng


Mục tiêu chất lượng

​​​​ Trường Đại Học Lạc Hồng đặt mục tiêu đến năm 2022 có thể đạt được:

  1. 1. Tất cả các Khoa trong trường có ít nhất một chương trình đạt chuẩn đánh giá chất lượng  theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.
  2. 2.  Đạt chuẩn đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.
  3. 3. Đạt chuẩn kiểm định chất lượng 2 chương trình ABET.
  4. 4. Tiếp tục duy trì KĐCL cấp cơ sở giáo dục trong nước

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  12,871       1/166