Giới thiệu

Khoa Tài chính Kế toán  »  Giới thiệu

Đội ngũ nhân sự

CỐ VẤN HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Huỳnh Đức Lộng

 

 

Q. TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Quốc Huy

Lý lịch khoa học 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Văn Hải

Lý lịch khoa học

 

 ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN

Thư ký

ThS. Võ Hồng Gấm

Quản sinh

ThS. Trần Thị Kim Thanh

 

 

Quản lý Thực tập

ThS. Vưu Thị Thu Thủy

Giáo vụ

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

 

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Trưởng Bộ Môn Kế Toán Tài Chính

TS. Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Lý lịch khoa học

 

Trưởng Bộ Môn Tài Chính Tiền Tệ

ThS. Nguyễn Văn Dũng

Lý lịch khoa học

 

 

 

Trưởng Bộ Môn Kế Toán Quản Trị

ThS. Lê Nguyên Giáp

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ Môn Kiểm Toán

ThS. Lý Thị Thu Hiền

Lý lịch khoa học

 

 

Trưởng Bộ Môn Hệ Thống Thông Tin KT

ThS. Lê Thủy Tiên

Lý lịch khoa học

Giảng Viên

ThS. Nguyễn Tiến Quang

Lý lịch khoa học

 

 

Giảng Viên

ThS. Lê Vũ Hà

Lý lịch khoa học

Giảng Viên

ThS. Trần Thị Phương Thảo

Lý lịch khoa học

 

 

Giảng Viên

ThS. Lâm Ngọc Nhẫn

Lý lịch khoa học

 

 

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Trưởng Bộ Môn Tài Chính Doanh Nghiệp

ThS. Trần Văn Quyền

Lý lịch khoa học

Trưởng Bộ Môn Ngân Hàng

TS. Đoàn Việt Hùng

Lý lịch khoa học

 

 

Giảng Viên

ThS. Lữ Phi Nga

Lý lịch khoa học

Giảng Viên

ThS. Nguyễn Ngọc Thị Kim Loan

Lý lịch khoa học

 

 

Giảng Viên

ThS. Lê Thùy Trang

Lý lịch khoa học

Giảng Viên

ThS. Hoàng Thị Quỳnh Anh

Lý lịch khoa học

 

 

Giảng Viên

ThS. Bùi Văn Thụy

Lý lịch khoa học

Giảng Viên

<đang cập nhật thông tin>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Trương Kim Phụng

Lý lịch khoa học