Phòng thí nghiệm

Phòng Thí nghiệm Phân Tích Môi Trường (Environmental Analysis Lab) I501

 

Phòng thí nghiệm phân tích môi trường (Environmental Analysis Lab)

Trưởng phòng: Ts. Nguyễn Trọng Anh

Email: 

SĐT liên hệ: 02513.953.442

Với chức năng giảng dạy các môn học:

1.      Thí nghiệm Các quá  trình Hóa lý trong môi trường

2.      Thí nghiệm Phân tích chất lượng đất

3.      Thí nghiệm phân tích chỉ tiêu nước

4.      Thí nghiệm phân tích chỉ tiêu khí

5.      Thí nghiệm phân tích chỉ tiêu sinh học BOD, COD

Ngoài ra phòng còn có các chức năng khác như:

-         Phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên ngành công nghệ môi trường cho sinh viên, giảng viên.

-         Phục vụ các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của khoa và Nhà trường.

-         Thực hiện phân tích các chỉ tiêu môi trường như: nước cấp, nước thải, chất thải rắn, khí thải,…

Mục tiêu đào tạo:

-         Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cơ sở của ngành môi trường;

-         Phục vụ công tác điều tra, nghiên cứu, giảng dạy điều hành trong lĩnh vực môi trường;

-         Trang bị cho sinh viên những kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra;

-         Đào tạo kỹ năng thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những tác động có hại đến môi trường.

Sinh viên thực hành phân tích các chỉ tiêu môi trường

Sinh viên thực hành xử lý nước thải trên mô hình và phân tích

Cơ hội thực hành tại Phòng thí nghiệm phân tích môi trường:

-         Các bạn sinh viên được đăng ký thực tập thường xuyên tại phòng thí nghiệm từ năm thứ nhất đến khi hoàn thành chương trình đại học.

-         Trực tiếp tham gia nghiên cứu khoa học và thực nghiệm phân tích các chỉ tiêu cũng như xử lý môi trường tại phòng thí nghiệm.