Văn bản

Công đoàn cơ sở  »  Văn bản


Công văn v/v tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid- 19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch Covid-19

Công đoàn cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Công đoàn các trường Đại học, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc; Công văn v/v tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid- 19 và đẩy mạnh hiến máu tình nguyện trong tình hình mới của dịch Covid-19; Công văn v/v đặt mua Báo lao động. Trân trọng thông báo!

Chi tiết tại đây


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  1,314,772       1/185