Giáo viên

Nghiên cứu khoa học  »  Biểu mẫu  »  Giáo viên


[Đang có hiệu lực] Biểu mẫu nghiên cứu khoa học giảng viên ban hành 2018

Quý thầy, cô vui lòng tải biểu mẫu tại đây:

Chi tiết biểu mẫu:

Mẫu 1 (NCKH-GV.01). Đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 2 (NCKH-GV.02). Bản nhận xét-đánh giá đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 3 (NCKH-GV.03). Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 4 (NCKH-GV.04). Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tư vấn xác định đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 5 (NCKH-GV.05). Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 6 (NCKHGV.06) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký tham gia đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 7 (NCKH-GV.07). Bản nhận xét hồ sơ đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 8 (NCKH-GV.08). Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 9 (NCKH-GV.09). Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 10 (NCKH-GV.10). Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 11 (NCKH-GV.11). Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 12 (NCKH-GC.12). Báo cáo tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 13 (NCKH-GC.13). Biên bản kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 14 (NCKH-GC.14). Đơn xin điều chỉnh đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 15 (NCKH-GV.15). Báo cáo kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 16 (NCKH-GV.16).  Thông tin kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 17 (NCKH-GV.17). Danh sách giới thiệu thành viên Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở.

Mẫu 18 (NCKH-GV.18). Phiếu đánh giá kết quả đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 19 (NCKH-GV.19). Bản nhận xét kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 20 (NCKH-GV.20). Biên bản tổng kết nhận xét đánh giá đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 21 (NCKH-GV.21). Phiếu đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 22 (NCKH-GV.22). Biên bản kiểm phiếu họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở.

Mẫu 23 (NCKH-GV.23). Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 24 (NCKH-GV.24). Bản giải trình hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 25 (NCKH-GV.25). Bản nhận xét thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 26 (NCKH-GV.26). Biên bản họp Hội đồng thanh lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

Mẫu 27 (NCKH-GV.27). Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

TT.NCKH&ƯD

22/10/2018


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  160,553       1/589