Quá trình phát triển

Đại Học Lạc Hồng  »  Giới thiệu  »  Quá trình phát triển

Mỗi thời khắc mỗi con người

Lãnh đạo qua các thời kỳ

Theo quy luật tất yếu của cuộc sống, sự biến đổi về con người đã ghi lại biết bao thăng trầm đã qua. Mỗi một thời khắc mỗi một con người đã hao tâm gầy dựng và mở ra những hướng đi mới cho Đại học Lạc Hồng. Và mỗi một con người nơi đây đã góp nên từng thời khắc đáng nhớ.

Nhiệm kỳ I: 1997-2002

 1. Hội đồng quản trị
  • Ông. Nguyễn Trùng Phương (Chủ tịch)
  • Ông. Đỗ Hữu Tài (Phó chủ tịch)
  • Ông. Đoàn Văn Điện (Phó chủ tịch)
  • Ông. Huỳnh Xuân Đình (Phó chủ tịch)
  • Ông. Lâm Hiếu Trung (Phó chủ tịch) (Đã mất)
  • Ông. Nguyễn Đức Khương (Đã mất)
  • Bà. Nguyễn Thị Thu Lan
  • Ông. Trần Hành
  • Ông. Nguyễn Văn Lẫm
  • Ông. Diệp Cẩm Thu
  • Ông. Lâm Thành Hiển
 2. Ban Giám hiệu
  • PGS.TS. Đoàn Văn Điện (Hiệu trưởng)
  • NGƯT.TS Đỗ Hữu Tài (Phó Hiệu trưởng)
  • PGS.TS. Nguyễn Đức Khương (Phó Hiệu trưởng)
  • PGS. Nguyễn Văn Lẫm (Phó Hiệu trưởng)

Nhiệm kỳ II: 2003-2007

 1. Hội đồng quản trị
  • Ông. Nguyễn Trùng Phương (Chủ tịch)
  • Ông. Đỗ Hữu Tài (Phó Chủ tịch)
  • Ông. Trần Hành
  • Ông. Nguyễn Văn Lẫm
  • Ông. Nguyễn Đức Khương (Đã mất)
  • Ông. Diệp Cẩm Thu
  • Ông. Lâm Thành Hiển
  • Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
  • Ông. Vũ Văn Tăng
 2. Ban Giám hiệu
  • TS. Trần Hành (Hiệu trưởng)
  • NGƯT. TS. Đỗ Hữu Tài (Phó Hiệu trưởng)
  • PGS. Nguyễn Văn Lẫm

Nhiệm kỳ III: 2008_2013

 1. Hội đồng quản trị
  • Ông. Đỗ Hữu Tài (Chủ tịch)
  • Ông. Nguyễn Trùng Phương
  • Ông. Trần Hành (2008-2011)
  • Ông. Diệp Cẩm Thu
  • Ông. Lâm Thành Hiển
  • Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
  • Ông. Đỗ Khôi Nguyên
 1. Ban Giám hiệu
           Giai đoạn 2008 – 2011
  • TS. Trần Hành (Hiệu trưởng)
  • NGƯT.TS. Đỗ Hữu Tài (Phó Hiệu trưởng)
  • ThS. Diệp Cẩm Thu (Phó Hiệu trưởng)
  • ThS. Lâm Thành Hiển (Phó Hiệu trưởng)
  • TS. Nguyễn Văn Nam (Phó Hiệu trưởng)
   Giai đoạn 2011 – 2013
  • NGND.TS. Đỗ Hữu Tài (Hiệu trưởng)
  • ThS. Lâm Thành Hiển (Phó Hiệu trưởng)
  • TS. Diệp Cẩm Thu (Phó Hiệu trưởng)
  • TS. Nguyễn Văn Nam (Phó Hiệu trưởng)
  • NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)

Nhiệm kỳ IV: 2013_2018

 1. Hội đồng quản trị
  • Ông. Đỗ Hữu Tài (Chủ tịch)
  • Ông. Nguyễn Trùng Phương
  • Ông. Diệp Cẩm Thu
  • Ông. Lâm Thành Hiển
  • Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
  • Ông. Đỗ Khôi Nguyên
  • Bà. Đỗ Thị Lan Đài
 2. Ban Giám hiệu
  • NGND.TS. Đỗ Hữu Tài (Hiệu trưởng)
  • TS. Lâm Thành Hiển (Phó Hiệu trưởng thường trực)
  • NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)
  • TS. Diệp Cẩm Thu (Phó Hiệu trưởng)
  • TS. Nguyễn Văn Nam (Phó Hiệu trưởng) 

 Nhiệm kỳ V: 2018_2023

 1. Hội đồng quản trị
  • Bà. Đỗ Thị Lan Đài (Chủ tịch HĐQT)
  • Ông Đỗ Hữu Tài
  • Ông. Nguyễn Trùng Phương
  • Ông. Diệp Cẩm Thu
  • Ông. Lâm Thành Hiển
  • Bà. Nguyễn Thị Lan Hương
  • Ông. Đỗ Khôi Nguyên
 2. Ban Giám hiệu
  • NGND.TS. Đỗ Hữu Tài (Hiệu trưởng)
  • TS. Lâm Thành Hiển (Phó Hiệu trưởng thường trực)
  • NGƯT.TS. Nguyễn Thị Thu Lan (Phó Hiệu trưởng)
  • TS. Diệp Cẩm Thu (Phó Hiệu trưởng)
  • TS. Nguyễn Văn Nam (Phó Hiệu trưởng)
  • TS. Nguyễn Vũ Quỳnh (Phó Hiệu trưởng)

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  457,540       1/196