Thông tin cần biết

Trung tâm Quan hệ DN & Hỗ trợ SV  »  Thông tin cần biết

Một số website cần tham khảo trước khi phỏng vấn

http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/chisoIQ.htm

http://www.cannao.com/home/type.php?module=hoctap&iCha=82&iCat=292

http://www.iqtest.vn/

Lưu ý: Để kết quả phỏng vấn đạt hiệu quả cao, các bạn nên tìm hiểu thông tin trên mạng về công ty mình sẽ tham sự phỏng vấn nhé