Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa TCNH cung cấp đến SV NCKH khóa 2010 một số biểu mẫu cần thiết

Bộ phận Quản lý Nghiên cứu khoa học - Khoa Tài chính Ngân hàng cung cấp đến các bạn sinh viên thuộc diện NCKH khóa 2010 một số biểu mẫu cần thiết sau đây:

01. Lý lịch sinh viên

02. Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập

03. Phiếu nhận xét đề tài của đơn vị thực tập (BP NCKH xin đính chính lại SV cần phải xin phiếu nhận xét đề tài NCKH của đơn vị, không phải của GVHD)

Trân trọng./.