Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo thay đổi lịch gặp GVHD của Cô Lâm Thị Mỹ Dung

Do Cô Dung có việc đột xuất nên lịch gặp sẽ thay đổi như sau:

1. Nhóm SV thực tập bên doanh nghiệp dời sang ngày 28/04/2014

2. Nhóm SV thực tập bên ngân hàng dời sang ngày 29/04/2014

Sinh viên xem thông báo và đi đúng thời gian trên