Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo bổ sung lịch gặp sinh viên BCTN của cô Phi Nga

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể chỉnh sửa và hoàn tất Báo cáo tốt nghiệp nộp cho Khoa đúng hạn. Ngoài lịch gặp 5 buổi cố định ban đầu và 1 số buổi gặp khác gần đây. Lịch gặp Cô Phi Nga sẽ được tăng thêm 2 buổi cụ thể như sau:

STT

Thời gian gặp

Địa điểm

Nội dung làm việc

Hạn nhận bài

1

14h30 thứ ba 29/4/2014

B201

Sửa toàn văn báo cáo

16h thứ bảy ngày 26/4/2014

2

8h00 thứ năm 08/5/2014

B201

Ký duyệt báo cáo

11h00  thứ ba ngày 06/5/2014

Sinh viên lưu ý:

1.      Phải nộp bài trước khi gặp GV theo hạn nộp như trên.

2.      Khi nộp bài mới phải kèm theo đề cương đã được duyệt và bài sửa gần nhất.

3.      Sau ngày 08/5/2014 cô Phi Nga sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp Báo cáo tốt nghiệp nào nữa.

Trân trọng.