Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo lịch gặp đến sinh viên BCTN do T. Lộc hướng dẫn

Thông báo lịch gặp đến sinh viên BCTN do T. Lộc hướng dẫn

  - Thời gian: 

      + Sinh viên các lớp 10TC111, 10TC113, 10TC115, 10TC116, Thực tập lại gặp vào thứ 4 ngày 07/05/2014 lúc 14h30.

      + Sinh viên các lớp 10TC120, 10TC123 gặp vào thứ 6 ngày 09/05/2014 lúc 14h30.

-  Địa điểm: B201, cơ sở 1, ĐH Lạc Hồng

-  Nội dung: Sửa toàn văn và nhận nhật ký thực tập

  Trân trọng thông báo