Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Lịch gặp GVHD bổ sung do thầy Quyền hướng dẫn

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo đến các sinh viên thực tập khóa 2010 do thầy Trần Văn Quyền hướng dẫn gặp bổ sung như sau:

- 8 giờ ngày 12/05/2014 tại thư viện cơ sở 1 (nội dung: chỉnh sửa cuốn toàn văn báo cáo tốt nghiệp lần cuối cùng cho những sinh viên đến thời điểm này chưa được duyệt).

- 8 giờ ngày 19/05/2014 tại thư viên cơ sở 1 (nội dung: ký duyệt báo cáo tốt nghiệp lần cuối cùng cho những sinh viên chưa được ký duyệt).

Nếu sau thời gian trên, sinh viên nào chưa hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp theo yêu cầu thì không được báo cáo trước hội đồng.

Rất mong các bạn thực hiện nghiêm túc.