Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo thời gian thu báo cáo tốt nghiệp đến các bạn sinh viên thực tập Khóa 2010 và thực tập lại

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo thời gian thu báo cáo tốt nghiệp đến các bạn sinh viên thực tập Khóa 2010 và thực tập lại.

1.   Thời gian nhận báo cáo tốt nghiệp:

* Thời gian nhận báo cáo: Từ  ngày 24/05/2014 đến ngày 29/05/2014

2.   Thủ tục bao gồm:

-      3 cuốn báo cáo tốt nghiệp đúng quy định cả  hình thức lẫn nội dung.

-      1 giấy nhận xét của đơn vị thực tập bản gốc (theo mẫu). (nộp rời bản chính)

-      1 giấy nhận xét của giáo viên hướng dẫn bản gốc (theo mẫu). (nộp rời bản chính)

-      1 cuốn nhật ký thực tập phải có chữ ký của giáo viên hướng dẫn

-      1 Lý lịch sinh viên có chữ ký. (nộp rời bản chính)

-      1 bản đề cương chi tiết có chữ ký phê duyệt của giáo viên hướng dẫn.

-      1 đĩa mềm có chứa nội dung toàn văn báo cáo,Powerpoint , bản scan các giấy tờ liên quan và hợp đồng lao động (nếu có).

Chú ý:                                                                   

+ Tất cả các bạn sinh viên đều phải làm powerpoint, và báo cáo trước hội đồng.

+ Tuân thủ đúng hướng dẫn trình bày báo cáo tốt nghiệp.

+ Tuân thủ đúng thời gian nộp báo cáo.

3.   Quỹ thời gian báo cáo trước hội đồng

Tổng cộng quỹ thời gian báo cáo là 7 phút (4 phút  báo cáo và 3 phút trả lời câu hỏi của hội đồng)

          Nội dung về trình bày powerpoint:

                   - Giới thiệu tổng quan về đơn vị thực tập (1 phút )

                   - Giới thiệu về quy trình thực tập ( 1 phút )

                   - Trình bày về chuyên môn ( 1 phút )

                   - Nội dung nhận xét học hỏi (1 phút )

Trân trọng.