Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Khoa Tài chính - Ngân hàng thông báo Lịch gặp GVHD của cô Lâm Thị Mỹ Dung

Khoa Tài chính - Ngân hàng trân trọng thông báo Lịch gặp GVHD của cô Lâm Thị Mỹ Dung, cụ thể như sau:

     -   Lịch gặp sinh viên thực tập tại Công ty: vào lúc 14h00 ngày 12/05/2014_Phòng B401

     -   Lịch gặp sinh viên thực tập tại Ngân hàng: vào lúc 14h00 ngày 13/05/2014_Phòng B402

Lưu ý: sinh viên vui lòng có mặt đúng giờ và đúng đối tượng.