Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh hướng dẫn

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh hướng dẫn, các bạn sẽ gặp Thầy vào lúc 09h00 ngày 10/05/2014 tại văn phòng Khoa - phòng B201. (có điểm danh, yêu cầu các bạn sinh viên có mặt đầy đủ).

Trân trọng thông báo.