Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh hướng dẫn

Thông báo đến sinh viên do Thầy Minh hướng dẫn, các bạn sẽ gặp Thầy vào lúc 10h30 ngày 19/05/2014 tại văn phòng Khoa - phòng B201. (có điểm danh). Thầy hướng dẫn trình bày Powerpoint.

Lưu ý:

Khi đi Sinh viên in bài hoàn chỉnh nộp lại.

Sinh viên đem tấc cả các giấy tờ có liên quan.

Trân trọng thông báo.