Học bổng

Đại học  »  Học bổng

Học bổng của Công ty thép SeAH

1. Tiêu chí

- Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người dân tộc thiểu số; miền núi có tinh thần vượt khó và đạt kết quả học tập tốt.

.

2. Mức học bổng

- Công ty thép SeAH đã trao học bổng với tổng giá trị là 110.500.000 đồng.

- Tổng số tiền này được chia thành 13 suất và trao cho sinh viên các khoa.

.

Hình ảnh sinh viên nhận học bổng